You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

2 - Prostorni planovi
Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/09)
3 - Odluke
Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva ('Službene novine FBiH', 7/14)
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/17)
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejzaž "Trebević ('Službene novine Kantona Sarajevo', 48/16)
Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 17/16)
Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo', 28/14)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica sa zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo', 27/16)
4 - Pravilnici
Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području ('Službene novine FBiH', 69/06)
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ('Službene novine FBiH', 65/06)
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti nadzornika - čuvara prirode, izgledu uniforme, obliku i sadržaju legitimacije KJU za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 35/10)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš ('Službene novine FBiH', 33/12)
Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 19/10)
Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša ('Službene novine FBiH', 68/05)
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenje monitoringa ('Službene novine FBiH', 46/05)
Pravilnik o načinu utvrđivanja zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno snabdijevanje ('Službene novine FBiH', 88/12)
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem ('Službene novine FBiH', 65/06)
Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste ('Službene novine FBiH', 66/13)
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', 01/12)
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', 12/05)
5 - Privremene upravljačke smjernice
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/11)

Stranice