Bijambare

Kad se iz doline rijeke Ljubine magistralnom cestom Sarajevo - Tuzla popne za kojih 150 metara nadmorske visine, putnik se nađe na početku prostrane Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline.

Različite životne zajednice
ha
Površina
0
Viših biljaka

Na prostoru Bijambara ima 8 pećina

Gornjoj pećini su nađeni tragovi ljudskog prisustva – oruđa i oružja iz kamenog doba, koja se nalaze u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Od ovih pećina, jedino je Srednja bijambarska pećina uređena, osvijetljena i otvorena za posjetioce. Duga je oko 500 metara i sastoji se od četiri dvorane, koje se mogu razgledati krećući se asfaltiranom stazom. Posebno je zanimljiva četvrta dvorana, koja je zbog svoje izuzetne akustičnosti nazvana „koncertnom dvoranom“. Srednja bijambarska pećina je poznata po svom rijetkom i neobičnom nakitu – stalaktitima, stalagmitima, pećinskim draperijama ili zavjesama, kao i pećinskim kadama ili bigrenama koje su nastale povlačenjem vode preko naslaga kalcijum karbonata i gline. Zanimljivo je istaći da je stalaktitu za rast od 1 centimetra potrebno 100 do 150 godina.

Prirodna i kulturna baština

Zaštićeni pejzaž „Bijambare“ nalazi se na sjeveroistočnim padinama Kantona Sarajevo, u blizini Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i i guste šume, uglavnom četinarske. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline.

Područje se odlikuje velikom biološkom raznovrsnošću. Konstatovane su 133 različite životne zajednice, a njihovu strukturu čini preko 800 vrsta viših biljaka. Posebno je bogato vrstama koje spadaju u grupu medicinske flore, ljekovitih, jestivih, aromatičnih i vitaminskih biljaka. Takođe, zastupljeno je i različito medonosno bilje. Prisutni su i brojni predstavnici faune – sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, mekušci, insekti i druge grupe životinja na nižem stepenu razvoja.

S obzirom da se nalazi u kraškoj regiji, ovo područje obiluje kraškim pojavama, kao što su kraški ponori, vrtače i pećine.

Ipak, Bijambare su najpoznatije po pećinama. Na prostoru Bijambara ima 8 pećina. U Gornjoj pećini su nađeni tragovi ljudskog prisustva – oruđa i oružja iz kamenog doba, koja se nalaze u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Od ovih pećina, jedino je Srednja bijambarska pećina uređena, osvijetljena i otvorena za posjetioce. Duga je oko 500 metara i sastoji se od četiri dvorane, koje se mogu razgledati krećući se asfaltiranom stazom. Posebno je zanimljiva četvrta dvorana, koja je zbog svoje izuzetne akustičnosti nazvana „koncertnom dvoranom“. Srednja bijambarska pećina je poznata po svom rijetkom i neobičnom nakitu – stalaktitima, stalagmitima, pećinskim draperijama ili zavjesama, kao i pećinskim kadama ili bigrenama koje su nastale povlačenjem vode preko naslaga kalcijum karbonata i gline. Zanimljivo je istaći da je stalaktitu za rast od 1 centimetra potrebno 100 do 150 godina.

Područje Bijambara nudi posjetiocima brojne sadržaje. Opremljeno je planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, relaksaciju i odmor za cijelu porodicu, te igralištem za djecu (Drveni grad). Posjeduje biciklističke, obrazovne i šumske staze. Veliku atrakciju predstavlja turistički voz koji saobraća od ulaza do središta nukleusa.

Na području Bijambara izgrađen je Edukaciono-informativni centar koji predstavlja nezaobilazan turistički punkt gdje se daju informacione usluge posjetiocima i organizuju različiti vidovi edukacije i prezentacije.

Zaštićeni pejzaž obuhvata površinu od 497 hektara i sastoji se od tri zaštitne zone. Prva zaštitna zona ima 137, druga 308, a treća 52 hektara.

Cjenovnik Bijambare

ULAZNICE U ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „BIJAMBARE“ Strani posjetioci i turistiKategorija: Odrasle osobe5,00 KMpo osobi Strani posjetioci i turistiKategorija: Djeca starosti 6-18 godina3,00 KMpo osobi DjecaKategorija: do 6 godina starostibesplatno Domaći posjetiociKategorija: Odrasle osobe2,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina1,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Dodatno povlaštena lica1,00 KMpo osobi
 • Prodaja razglednica sa motivima zaštićenih prirodnih područja 2,00 KM
ULAZNICE U SREDNJU BIJAMBARSKU PEĆINU
Strani posjetioci i turistiKategorija: Odrasle osobe6,00 KMpo osobi Strani posjetioci i turistiKategorija: Djeca starosti 6-18 godina4,00 KMpo osobi DjecaKategorija: do 6 godina starostibesplatno Domaći posjetiociKategorija: Odrasle osobe4,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina3,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Grupne ulaznice za studente i djecu starosti 6-18 godina2,00 KMpo osobi
 • Prodaja razglednica sa motivima zaštićenih prirodnih područja 2,00 KM
 • Usluge pratnje vodiča po zaštićenom području 100,00 KM/sat
 • PARKIRANJE AUTOBUSA 5,00 KM/dan
 • IZNAJMLJIVANJE BICIKLA 1 SAT 3,00 KM svaki naredni sat se uvećava za 2,00 KM
 • IZNAJMLJIVANJE SANKI 1 SAT 2,00 KM svaki naredni sat se uvećava za 1,00 KM
 • TURISTIČKA KARTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA 3,00 KM
 • RAZGLEDNICA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA 0,50 KM
 • USLUGE PREVOZA TURISTIČKIM VOZOM • ZA ODRASLE OSOBE ( U JEDNOM PRAVCU) 1,00 KM
 • USLUGE VODIČA (ORGANIZOVANE ŠETNJE PARKOM) 15,00 KM/sat

CIJENA USLUGA PREVOZA TURISTIČKIM VOZOM NA ELEKTROPOGON

 • Vožnja turističkim vozom na elektropogon - ZA STRANE POSJETIOCE I TURISTE 2,00 KM
 • Vožnja turistički vozom na elektropogonZA DOMAĆE POSJETIOCE 1,00 KM
 • Vožnja turističkim vozom na elektropogon za djecu do 6 godina starosti i invalidne osobe besplatno

USLUGE IZDAVANJA SALE U OBJEKTU INFORMATIVNO-EDUKACIONOG CENTRA

 • Izdavanje sale u objektu "Bijambare" do 30 mjesta, sa pratećom opremom (LCD projektor, računar, WI – FI, flipchart, tehnička podrška...)/sat 60,00 KM/radni dan 80,00 KM/vikend
 • Izdavanje sale u objektu "Bijambare" do 30 mjesta bez prateće opreme /sat 50,00 KM/radni dan 70,00 KM/vikend

CIJENA KOMERCIJALNIH USLUGA

 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE 35,00 KM/sat
 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE 200,00 KM/dan
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe 50,00 KM/sat
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe 300,00 KM/dan
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove 50,00 KM/sat
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove 300,00 KM/dan

OSTALE USLUGE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

 • PREZENTACIJA SPORTSKE I DRUGE OPREME I PROIZVODA 250,00 KM
 • POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, MALI – 2 m2 300,00 KM/ mjesečno
 • POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, SREDNJI - 4 m2 600,00 KM/ mjesečno
 • POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, VELIKI - preko 8 m2 800,00 KM/ mjesečno
 • SNIMANJE U KOMERCIJALNE SVRHE, SPOTOVI I FILMOVI U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU 400,00 KM
 • SNIMANJE U KOMERCIJALNE SVRHE,SPOTOVI I FILMOVI U PEĆINI 500,00 KM
Turistički vozić
Termini polaska turističkog vozića za period juni, juli, august i septembar (polazište od parkinga) su radnim danima u 10.30, 11.20, 12, 12.40, 14, 14.40, 15.30, 16.10 i 16.50 sati a od info-punkta u 10.55, 11.40, 12.20, 13, 14.20, 15.10, 15.50, 16.30 i 17.30 sati. Termini polaska turističkog vozića (polazište od parkinga) su vikendom u ovom periodu u 10, 10.40, 11.20, 12, 12.40, 14, 14.40, 15.20, 16, 16.40 i 17.20 sati, a od info-punkta u 10.20, 11, 11.40, 12.20, 13, 14.20, 15, 15.40, 16.20, 17 i 17.40 sati. Termini polaska turističkog vozića za period april, maj, oktobar i novembar su radnim danima (polazište od parkinga) u 10.30, 11.30, 12.50, 14, 14.50, 15.50 i 16.40, a od info-punkta u 11, 12, 13.10, 14.30, 15.20, 16.20 i 17.10 sati. Termini polaska turističkog vozića (polazište od parkinga) su vikendom u ovom periodu u 10, 10.40, 11.20, 12.10, 13.30, 14.10, 14.50, 15.40, 16.20 i 17 sati, a od info-punkta u 10.20, 11, 11.40, 12.30, 13.50,14.30, 15.20, 16, 16.40 i 17.30 sati.
Termini ulaska u pećinu
Termini ulaska u Srednju bijambarsku pećinu za period juni, juli, august i septembar su radnim danima u 11, 12.30, 14, 15.15 i 16.40 sati, a vikendom od 11.10, 12.30, 13.30, 14.30, 15.40 i 16.30 sati. Maksimalan broj posjetilaca u jednom terminu ograničen je na 30 osoba. Kupovina ulaznica za pećinu je jedino moguća na info-punktu. Termini ulaska u Srednju bijambarsku pećinu za period april, maj, i oktobar su radnim danima u 11.15, 13.15 , 15.15 i 16.30 sati, a vikendom u 11, 12.30, 14, 15.15. i 16.40 sati. Srednja bijambarska pećina je od decembra do aprila zatvorena za posjetioce.
Napomene
Oslobađanje na cijene ulaza u područje Zaštićenog pejzaža"Bijambare" . Po dodatno povlaštenim kategorijama smatraju se: 1. Djeca bez roditeljskog staranja sa pratiocima 2. Djeca sa poteškoćama u razvoju sa pratiocima 3. Djeca do 6 godina starosti i 4. Naučne i obrazovne institucije, te organizacije nevladinog sektora koje se bave zaštitom okoliša uz prethodnu najavu i pismenu saglasnost direktora Javne ustanove. Pod dodatno povlaštenim kategorijama posjetilaca smatraju se: 1. Stanovništvo sa prebivalištem na području općine na kojoj se nalazi područje Zaštićenog pejzaža “Bijambare” uz pokaz identifikacionog dokumenta; 2. RVI uz pokaz odgovarajućeg dokumenta; 3. Šehidske porodice i porodice poginulih boraca uz pokaz odgovarajućeg dokumenta. Dodatno povlaštene kategorije posjetilaca popust ostvaruju samo na cijene ulaza u područje Zaštićenog pejzaža “Bijambare”.

Kako do Bijambara?

Zaštićeni pejzaž „Bijambare“ udaljen je od Sarajeva 40 km. Do njega se može doći automobilom iz pravca Sarajeva magistralnim putem M-18 koji vodi za Tuzlu. Udaljenost ulaza u područje od Vogošćanske petlje je 31 km. Do Bijambara se takođe može doći i autobusom međugradske linije na relaciji Sarajevo – Tuzla. Polazak je sa Autobuske stanice Sarajevo (info: 00 387 33 21 31 00).

Busom

Autom