Počeli radovi na čišćenju terena za uspostavu Planinske botaničke bašte na području Trebevića

by ZPPKS_Elma
186 views

Planom upravljanja Zaštićenim pejzažem “Trebević“ (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17) predviđeno je uspostavljanje botaničke bašte koja bi služila za konzervaciju i zaštitu endemičnih i rijetkih vrsta, kao i prezentaciju bogate planinske flore bosanskohercegovačkih planina. Projekat je potpisan sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša“ za 2018. godinu, program „Sufinansiranje projekata zaštite prirode u Federaciji BiH“. Na osnovu provedenog direktnog postupka, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova čišćenja površine u cilju pripreme terena za osnivaje Planinske botaničke bašte Trebević sa JKP „Sarajevo šume“ d.o.o Sarajevo. Predviđeni radovi su bazirani na čišćenju površine od samonikle nepoželjne vegetacije i uklanjanju tanjeg rastinja lišćara i četinara. Cilj projekta je promocija i očuvanje rijetkih i ugroženih planinskih biljaka u Bosni i Hercegovini kroz uspostavljanje botaničke bašte kao primjera zaštite u ex situ uslovima, te stvaranje laboratorije na otvorenom, gdje će biti moguće provesti naučna istraživanja i organizovati programe obrazovanja u svrhu podizanja opšte svijesti o značaju zaštite prirode.

Povezane objave