You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Planovi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja KJU za zaštićena prirodna područja za 2020. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite od požara Interni dokument Preuzmi
Plan integriteta Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2021. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2020. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo 2021./2022. godina Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo za 2020./2021. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada
Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja KJU za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije za Spomenik prirode "Skakavac" Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaji o radu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Ostalo
Ugovor o otpremnini Osmana Delića Interni dokument Preuzmi
Sporazum o doznaci novčanih sredstava za provođenje postupka eksproprijacije zemljišta na području ZP "Bijambare" te asfaltiranja putne komunikacije Interni dokument Preuzmi
Sporazum o sufinansiranju infrastrukture na području SP "Skakavac", ZP "Trebević" i ZP "Bentbaša" Interni dokument Preuzmi

Stranice