You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Planovi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada
Program rada s finansijskim planom za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaji o radu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Ostalo
Informacija o održanoj prvoj redovnoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj prvoj redovnoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj drugoj redovnoj sjednici v.d. Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj četvrtoj sjednici Upravnog odbora Preuzmi
Informacija o održanoj petoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj petoj redovnoj sjednici Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi

Stranice