Cjenovnik Vrelo Bosne

ULAZNICA ZA POSJETU SPOMENIKU PRIRODE “VRELO BOSNE”

Strani posjetioci i turisti
Kategorija: Odrasle osobe
6,00 KMpo osobi
Strani posjetioci i turisti
Kategorija: Djeca starosti 6-18 godina
3,00 KMpo osobi
Djeca
Kategorija: do 6 godina
besplatno
Domaći posjetioci
Kategorija: Odrasle osobe
3,00 KMpo osobi
Domaći posjetioci
Kategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina
2,00 KMpo osobi
Domaći posjetioci
Kategorija: Dodatno povlaštena lica
1,00 KMpo osobi
 • Prodaja razglednica sa motivima zaštićenih prirodnih područja
  2,00 KM

CIJENE USLUGA PREVOZA ELEKTRIČNIM VOZILOM

 • Vožnja na relaciji Vrelo Bosne- Stojčevac za maksimalno 3 osobe- po 1 turi
  20,00 KM
 • Vožnja na relaciji STOJČEVAC- VRELO BOSNE za maksimalno 3 osobe- po 1 turi
  20,00 KM

cijene komercijalnih usluga

 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE
  35,00 KM/sat
 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE
  200,00 KM/dan
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe
  50,00 KM/sat
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe
  300,00 KM/dan
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove
  50,00 KM/sat
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove
  300,00 KM/dan
Napomene

Oslobađanje na cijene ulaza u područje Spomenika prirode “Vrelo Bosne” imaju slijedeće kategorije
posjetilaca i turista:
1. Djeca bez roditeljskog staranja sa pratiocima
2. Djeca sa poteškoćama u razvoju sa pratiocima
3. Djeca do 6 godina starosti i
4. Naučne i obrazovne institucije, te organizacije nevladinog sektora koje se bave zaštitom okoliša
uz prethodnu najavu i pismenu saglasnost direktora Javne ustanove.

Pod dodatno povlaštenim kategorijama posjetilaca smatraju se:
1. Stanovništvo sa prebivalištem na području općine na kojoj se nalazi područje Spomenika prirode
“Vrelo Bosne” uz pokaz identifikacionog dokumenta;
2. RVI uz pokaz odgovarajućeg dokumenta;
3. Šehidske porodice i porodice poginulih boraca uz pokaz odgovarajućeg dokumenta.

Dodatno povlaštene kategorije posjetilaca popust ostvaruju samo na cijene ulaza u područje
Spomenika prirode “Vrelo Bosne”.