You are here

Početak

Biljne i životinjske vrste

Prostor šireg područja Vrela Bosne karakterizira velika heterogenost biljnog pokrivača. Na ovom prostoru stanište je našlo (djelomično uz pomoć čovjeka) preko 26 različitih biljnih zajednica. U cjelokupnom mozaiku, ispresijecaju se primarni ekosistemi (rubovi Igmana), sa livadskim ili sekundarnim ekosistemima, te tercijarnim predstavljenim sa obradivim površinama i parkovskim prostorom.
Kao rezultat dosadašnjih istraživanja na širem prostoru Vrela Bosne registrirana je velik raznolikost grmlja i drveća, kao i zeljastih biljaka. U dosadašnjim istraživanjima posebna pažnja je posvećivana utvrđivanju broja medonosnih i ljekovitih biljaka, koje su na ovom prostoru veoma zastupljene zahvaljujući povoljnim uvjetima.
U sastavu drveća dominante su kultivirane i zasađene vrste u parkovima i alejama, međutim, prisutni su i segmenti sa samoniklim vrstama.
Na ovako malom prostoru smjenjuje se akvatična ili vodena flora sa obalnom i tipičnom kopnenom, na taj način stvarajući primjer prave male botaničke bašte.

Broj životinja registriranih na ovom području (u vodenoj i kopnenoj sredini) prati visoku raznovrsnost biljnog pokrivača. Prema dosadašnjim podacima konstatirano je 20 vrsta sisara koji su jednim dijelom vezani za padine Igmana. U sastavu riba dominira autohtona vrsta potočne pastrmke koja je više vezana za prostor Male Bosne do Plandišta, a pored njih je kalifornijska pastrmka i lipljen koje su alohtone, ali su se dobro adaptirale na ovaj dio vodotoka. U sastavu beskičmenjaka konstatiranih u vodenim ekosistemima zastupljene su endemične vrste račića (dvije) i insekata (tri) koje su svojim larvenim periodom vezane za vodu, a kao odrasli žive na obalnoj vegetaciji.

Bosnian
Podrucje: 
Vrelo Bosne