You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 318
E.g., 23.01.2020
E.g., 23.01.2020
E.g., 23.01.2020
E.g., 23.01.2020
E.g., 23.01.2020
E.g., 23.01.2020
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja i servisiranja bioprečistača ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 2620,80
Odluka o izboru ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata, akumulatora i sijalica ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.01.2019 21699,40
Ugovor o nabavci i isporuci nafte i naftnih derivata, akumulatora i sijalica ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2020 21699,40 21699,40 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2020. godinu ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 792,87 792,87 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojništva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019 792,87
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja novca od rizika provalne krađe i razbojništva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1469,60
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge kolektivnog osiguranja uposlenika ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1620,00
Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine od rizika provalne krađe, razbojništva, požara i nekih drugih rizika te osiguranja novca ZPPKS Plan nabavki 20.12.2019
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke nafte, naftnih derivata, akumulatora i sijalica ZPPKS Plan nabavki 19.12.2019
Obavještenje o nabavci nafte, naftnih derivata, akumulatora i sijalica ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2019
Ugovor o nabavci i isporuci drvene građe ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 1907,10 1907,00 OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo
Odluka o nabavci i isporuci drvene građe ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2019 1907,10
Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju sistema videonadzora na području SP "Vrelo Bosne" i nadogradnji postojećeg sistema videonadzora na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 6165,31 6165,31 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji saobraćajne signalizacije za ograničenje saobraćaja na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 3834,67 3834,67 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje sistema videonadzora na području SP "Vrelo Bosne" i nadogradnju postojećeg sistema videonadzora na ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2019 6165,31
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2019
Ugovor o vršenju usluga monitoringa zemljišta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 1410,00 1410,00 Federalni zavod za agropedologiju
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju saobraćajne signalizacije za ograničenje saobraćaja na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 3834,67
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS Plan nabavki 14.11.2019
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa zemljišta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2019 1410,00
Ugovor o vršenju usluga transporta posipnog materijala na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 1960,00 1960,00 Autoprevoznik Mufid Kahriman
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge transporta posipnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2019 1960,00
Obavještenje o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2019
Ugovor o vršenju usluga izrade projekta enterijera za prezentacijski prostor na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2970,00 2970,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga izrade idejnog projekta za uređenje posjetiteljske infrastrukture u užem kompleksu bijambarskih pećina na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2000,00 2000,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019
Obavještenje o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019
Ugovor o izvođenju radova na priključku električne energije za bioprečistač na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 1824,67 1824,67 STEP d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži šumskog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2019 28314,00 28314,00 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na priključku električne energije za bioprečistač na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2019 1824,67
Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1800,00 1800,00 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2019 22086,55 22086,55 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.08.2019 28314,00
Ugovor o vršenju usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 1673,00 1673,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019 2044,50
Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2019. godinu ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1025,21 1025,21 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1025,21
Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 6996,60 6996,60 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019 3486,60
Ugovor o nabavci i isporuci feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1811,16 1811,16 GRUBE d.o.o. Banja Luka
Ugovor o vršenju usluga redovnog servisa turističkog voza na elektropogon ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 10.04.2019 4656,60 4656,60 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2019 17101,06 17101,06 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Ugovor o vršenju usluga speleoloških istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 3986,00 3986,00 ENOVA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 6891,30 6891,30 Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2019
Odluka o poništenju postupka nabavke, isporuke i ugradnje šumskog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019 17101,06
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga redovnog servisa turističkog voza na električni pogon ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 4656,60
Odluka o izboru ponuđača za speleološka istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 3986,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.07.2019 6891,30
Ukupno po stranici 112.809,69 140.905,50 140.905,40

Stranice