You are here

Početak » Nabavke

Osnovni elementi ugovora


Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2018. godinu
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 870,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1512,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (Zaštićeni pejzaž "Bijambare" i Spomenik prirode "Vrelo Bosne")
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 direktni sporazum DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo 702,00 01.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja
Napomena:

Pojedine usluge se realizuju u skladu s važećim Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 direktni sporazum DERATIZER d.o.o. Sarajevo 2486,02 05.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 9200000 konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 17835,08 365 dana 08.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova sanacije javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" te postavljanje pristupne rampe za invalidna lica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 39370000 Vodovodne instalacije konkurentski zahtjev SELA d.o.o. Sarajevo 13867,78 20 dana 09.03.2018 13867,78 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac")
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 71900000 Laboratorijske usluge direktni sporazum JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1310,00 365 dana 03.04.2018 1310,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 6973,20 267 dana 04.04.2018 6973,20 267 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 3451,50 04.06.2018 3451,50 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 85100000 Usluge u području zdravstva direktni sporazum JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo 1224,00 2 dana 22.06.2018 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje Planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge direktni sporazum VYKON d.o.o. Sarajevo 1638,00 7 dana 03.08.2018 1638,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog i urbanog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 konkurentski zahtjev 522-7-1-79-3-9 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 38043,77 90 dana 30.08.2018 38043,77 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 45111290 Osnovni komunalni radovi direktni sporazum KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 7020,00 20 dana 31.08.2018 7020,00 Nije bilo izmjena